leje kontrakten

forebeholdt for fejl og mangler.

Lejebetingelser:

§ 1 - Lejeperioden
Der beregnes leje pr. kalenderdag, hvorved forstås en 8 timers periode ind for samme dag. Benyttes materiellet i mere end 8 timer pr. dag, betales der ekstra leje a 80kr (excl. moms) pr. påbegyndt time. Timetælleren noteres ved aflevering af materiel.
Det lejede materiel kan afhentes efter aftale. Det lejede materiel skal afleveres senest kl. 20:00 eller efter aftale, der påregnes ellers 1 dags ekstra leje. Leveringspris er afhængig af det lejede materiale, og afstand, se priser og regler på www.minimaskinudlejning.dk


§ 2 - Afhentning/aflevering
Afhentning/aflevering sker efter aftale. inden for rammen i § 1.


§ 3 - Pris & betaling
Moms: Alle priser i denne kontrakt er inkl. moms, herunder levering, rengøring, samt forbrugsmaterialer, herunder f.eks. brændstof, mv. Betalingsfristen (Faktura, erhvervskunder) er senest 8 dage. Ved manglende rettidig, betaling beregnes 2% i rente pr. påbegyndt måned. Derudover opkræves et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse.

For private, skal betalingen forgå ved udlevering af materiel.


§ 4 - Depositum, mv..
Udlejer er til enhver tid berettiget til at kræve et depositum forud for lejemåls begyndelse, idet omfang udlejer skønner det nødvendigt. Såfremt udlejers tilgodehavende leje overstiger kr. 15.000,00 ex. moms, er udlejer endvidere til enhver tid berettiget til at a conto fakturere skyldig leje, der i så fald af lejer skal betales netto kontant. Hvis lejer har beskadiget materiellet, skal udlejeren være berettiget til at tilbageholde det evt. indbetalte depositum, indtil en opgørelse over reparationsomkostninger foreligger, og herefter modregne disse omkostninger i depositummet.


§ 5 - Udlejning til anden side
Afhentes det lejede ikke af lejeren på aftalt dato og eventuelt aftalt tidspunkt, er udlejeren berettiget til uden yderligere orientering af lejer, at udleje det pågældende materiel til anden side.
Med mindre andet er aftalt om lejeperioden, er lejer endvidere på udlejers anfordring pligtig til at aflevere det lejede materiel med 2 dages varsel. Sker aflevering ikke, er udlejeren berettiget til at foranledige det lejede materiel tilbagetaget for lejers regning eller fakturere det lejede materiel til lejer jf. §13. Det udlejede må ikke fremlejes eller handles.


§ 6 - Forskriftsmæssig anvendelse
Lejer er forpligtet til at sikre og bærer alene ansvaret for en forskriftsmæssig og lovmæssig anvendelse af det lejede materiel. Udlejeren er ikke ansvarlig for skader på personer, bygninger, gods eller andet opstået i forbindelse med brugen af det lejede materiel. Udlejeren er ikke erstatningsansvarlig for tab opstået ved arbejdsafbrydelser m.v., som måtte skyldes funktionssvigt ved det lejede materiel når det er lejeren der har påført det. Andre afbrydelser i arbejdet med det lejet materiel såsom vejrlig mv. giver ikke ret tidsforlængelse af lejekontrakt uden beregning. Lejer opfordres til at kontakte udlejer i tilfælde af driftsforstyrrelser forårsaget af det lejede materiale, som motorstop mv. således en løsning kan straks findes.

De lejede materialer må ikke færdes på offentlige veje, cykelstier, fortove mv.

SG Finans/ finansieringsselskab er ejer af udstyret og rettigheder ifølge lejeaftalen er transporteret til SG Finans/finansieringsselskab. Forpligtelser (herunder til service, forsikring og lignende) overdrages ikke


§ 7 - Vedligeholdelse og ansvar for korrekt brug
Lejer har ikke ansvaret for at vedligeholde det lejede materiel i lejeperioden, herunder for så vidt angår smøring, oliepåfyldning mv. Lejer forpligter sig ikke til dagligt at foretage kontrol af olie- og vandstand og evt. foretage efterfyldning med anvist olie.
Lejer har senest samtidig med udlevering af det lejede materiel haft mulighed for og anledning til at få oplysninger om korrekt brug og vedligeholdelse af det lejede materiel fra udlejer, hvorfor lejer accepterer at skulle afholde enhver udgift til reparation eller om nødvendigt udskiftning af det lejede materiel, såfremt materiellet på grund af lejers forkerte brug eller mangelfulde vedligeholdelse får defekter. Ovennævnte udgift er dog højst 2.500,- kr. (selvrisiko).


§ 8 - Reklamation
Det lejede materiel udleveres i driftsklar og fuld funktionsdygtig stand. Såfremt lejer mener, at der er fejl eller mangler ved det lejede materiel, er lejer forpligtet til at reklamere straks dvs. ved lejeperiodens begyndelse, idet senere reklamation ved aflevering af det lejede materiel ikke kan gøres gældende overfor udlejer.


§ 9 - Rengøring af det lejede materiel
Det lejede materiel skal afleveres til udlejer i rengjort stand. Er rengøring ikke foretaget af lejer eller er yderligere rengøring nødvendig, påtales dette overfor lejer ved afleveringen, hvorefter yderligere rengøring kan foretages af udlejer for lejers regning uden yderligere dokumentation af det lejedes tilstand ved afleveringen.
Lejer kan alene undslå sig rengøring af det lejede materiel, såfremt udlejer har godkendt ved modtagelse.


§ 10 - Lejeres risiko og ansvar
Lejer bærer en selvrisiko for det lejede materiel i lejeperioden og skal betale det aftalte selvrisiko for den pågældende maskine i så fald der sker en skade under lejeperioden.


§ 11 - Kaskoforsikring m.v..
Det lejede materiel er kaskoforsikret ved Tryg, medmindre der er tale om mindre håndværktøjer af begrænset værdi. I det omfang det lejede materiel er forsikret, udgør lejers selvrisiko 2.500,- kr. for mindre skader og 10.000,- kr for større skader der tager over en dag at reparere på værksted. Dette er i tilfælde af en skade i forhold til Trygs dækningsberettiget skade.
I det omfang det lejede ikke er forsikret eller der er tale om et forhold, som ikke dækkes af udlejers kaskoforsikring er lejer forpligtet til at erstatte udlejers udgifter til anskaffelse af andet materiel af tilsvarende alder og kvalitet som det helt eller delvist ødelagte, nedbrændte eller bortkomne lejede materiel.


§ 12 - Lejers evt. tab samt skade på tredjemand
Lejeren alene bærer risikoen for ethvert tab, der måtte være forårsaget af det lejede materiel, uanset om tabet måtte være påført lejer eller tredjemand, herunder erstatningskrav
pga. mangler eller defekter ved det lejede materiel, driftstab eller indirekte tab.


§ 14 accept af lejebetingelser

Kontakt udfyldes ved udlevering, hvorpå kundens navn (og firmanavn), CVR-nummer (erhvervskunder), adresse, og maskinens timetæller noteres. Kunden skal ligeledes fremvise ID i form af kørekort eller pas ved underskrivning. 

kontakt os

Email: minimaskinudlejning@gmail.com

Telefon: (dagtiden) 52114489

  • Facebook Social Ikon
  • Twitter Social Ikon
  • Instagram
  • YouTube

© 2020 web design by

Original Safe Trade